ผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี

อานนท์ พงษ์ทองเจริญ

เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

นาวาเอก

ประจักษ์ พูลสวัสดิ์

รองเจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

นาวาเอก

ชูเกียรติ เทพาลัย

รองเจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

นาวาเอก

สุมิตร ชอบสอาด

ผู้อำนวยการกองแผนงานฝ่ายเรือ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

นาวาเอก

อภิรัตน์ กลิ่นกุหลาบ

ผู้อำนวยการกองออกแบบกลจักร กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

นาวาเอก

ณัฐพล สาธร

ผู้อำนวยการกองออกแบบต่อเรือ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

นาวาเอก

สมศักดิ์ ขจรบุญ

ผู้อำนวยการกองออกแบบไฟฟ้า กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด