ผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี

ศัลย์ แสวงพานิช

เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

นาวาเอก

นิพนธ์ มูลสิน

รองเจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

นาวาเอก

ประจักษ์ พูลสวัสดิ์

รองเจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

นาวาเอก

กอบเกียรติ มีชาญ

ผู้อำนวยการกองแผนงานฝ่ายเรือ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

นาวาเอก

อภิรัตน์ กลิ่นกุหลาบ

ผู้อำนวยการกองออกแบบกลจักร กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

นาวาเอก

พนม คมสัน

ผู้อำนวยการกองออกแบบต่อเรือ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

นาวาเอก

สมศักดิ์ ขจรบุญ

ผู้อำนวยการกองออกแบบไฟฟ้า กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด