กผช.อร. รับการตรวจหน่วยงานด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและสุขาภิบาลเพื่อประเมินผลและให้คะแนน ครั้งที่ ๑ ของ กผช.อร.ในวันจันทร์ที่ ๒๐ ก.พ.๖๖ เวลา ๐๙๓๐ – ๑๒๐๐ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ บก.กผช.อร.

Release Date : 20-02-2023 00:00:00
กผช.อร. รับการตรวจหน่วยงานด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและสุขาภิบาลเพื่อประเมินผลและให้คะแนน ครั้งที่ ๑ ของ กผช.อร.ในวันจันทร์ที่ ๒๐ ก.พ.๖๖ เวลา ๐๙๓๐ – ๑๒๐๐ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ บก.กผช.อร.

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
กผช.อร. รับการตรวจหน่วยงานด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและสุขาภิบาลเพื่อประเมินผลและให้คะแนน ครั้งที่ ๑ ของ กผช.อร.ในวันจันทร์ที่ ๒๐ ก.พ.๖๖ เวลา ๐๙๓๐ – ๑๒๐๐ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ บก.กผช.อร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง