ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ

Release Date : 29-07-2021 00:00:00
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองทัพเรือ รับแจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ

กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น การประพฤติมิชอบ การร้องเรียนในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ หากผู้ใดพบเห็นการปฏิบัติดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๘๙ หรือทาง http://www.rongtook.navy.mi.th (ที่มา : สลก.ทร.)